Carme Torrent i Quim Bigas Bassart "Eclipse, 2015."

Antic Teatre - Espai de creació ¿Cómo llegar?

Evento cerrado

Descripción

CATALÀ 

2015
El moviment de rescatar les nostres accions passades com accions que generen un nou compromís cap aquest present. Moviment, que fa possible retrobar el temps en si mateix, en tots els seus estrats, incloent-hi el temps perdut. El passat coexisteix com pre-pa-sent-ssat.  ¿Què és un record el qual no podem recordar?

Eclipse
 “El meu cos és com la Ciutat del Sol: no té lloc, però a partir d’ell sorgeixen i irradien tots els llocs possibles, reals o utòpics.” El cos no té temps, però a partir d’ell, irradien tots els temps possibles, reals, virtuals o utòpics. El temps orbita… Dos cossos orbiten en l’acumulació del seu propi devenir. Com si les mateixes coses existissin molts cops i en escenaris diferents.

CASTELLANO

2015
El movimiento de rescatar nuestras acciones pasadas como acciones que generan un nuevo compromiso hacia este presente. Movimiento, que hace posible reencontrar el tiempo en sí mismo, en todos sus estratos, incluyendo el tiempo perdido.
El pasado coexiste como pre-pas-sente-ado.
¿Qué es un recuerdo el cual no podemos recordar?

Eclipse
  "Mi cuerpo es como la Ciudad del Sol: no tiene lugar, pero a partir de él surgen e irradian todos los lugares posibles, reales o utópicos." El cuerpo no tiene tiempo, pero a partir de él, irradian todos los tiempos posibles, reales, virtuales o utópicos. El tiempo órbita... Dos cuerpos orbitan en la acumulación de su propio devenir. Como si las mismas cosas existieran muchas veces y en escenarios diferentes.

ENGLISH

2015
Movement that rescues our past actions as actions that can generate a new commitment to the present. Movement that makes it possible to re-encounter time itself, in all its layers, including lost time.
The past co-exists as pre-pa-sent-st.
What is a memory that we can't remember?

Eclipse
"My body is like the City of the Sun: it has no place, but from it emerge and irradiate all possible places, real or utopian." The body has no time, but from it irradiate all possible times, real, virtual or utopian. Time orbits... Two bodies orbit within the accumulation of their own future. As if the same things existed many times in different settings.

[+ INFO]

Cómo llegar

Antic Teatre - Espai de creació
Carrer Verdaguer i Callis 12, 08003 BCN
Barcelona, Barcelona

Organizado por

Antic Teatre

Ver más